ارائه خدمات مشاوره کسب و کار (استارتاپ ها)


مشاوره در خصوص توسعه سازمانی (درون سازمانی و برون سازمانی)
مشاوره تهیه بیزینس پلن های تخصصی برای استارتاپ شما
طراحی طرح توجیه اقتصادی و جذب سرمایه گذار
آموزش تیم با مفاهیم و اصول استارتاپی
تهیه طرح MVP برای استارتاپ شما
مشاوره در خصوص نحوه انتشار
نظرسنجی و جمع آوری اطلاعات
مشاوره حقوقی و...