سوالات متداول

در صورتی که تماس به هر دلیلی وصل نشد هزینه ای از ما کسر می شود؟
خیر، تنها در صورت وصل شدن مکالمه اعتبار از شما کسر خواهد شد و خاموش بودن، پاسخ ندادن و یا قطع تماس از سوی مخاطب هزینه ای برای شما در بر ندارد.
ارسال انبوه، در هر ساعتی از شبانه روز امکان پذیر است؟
خیر، پیام های شما در ساعات پایانی شب متوقف و صبح روز بعد از سر گرفته خواهد شد.
امکان شارژ آنلاین سامانه وجود دارد؟
بله، در هر لحظه از شبانه روز امکان خرید اینترنتی شارژ سامانه وجود دارد.
در صورتی که تماس به هر دلیلی وصل نشد هزینه ای از ما کسر می شود؟
خیر، تنها در صورت وصل شدن مکالمه اعتبار از شما کسر خواهد شد و خاموش بودن، پاسخ ندادن و یا قطع تماس از سوی مخاطب هزینه ای برای شما در بر ندارد.
ارسال انبوه، در هر ساعتی از شبانه روز امکان پذیر است؟
خیر، پیام های شما در ساعات پایانی شب متوقف و صبح روز بعد از سر گرفته خواهد شد.
امکان شارژ آنلاین سامانه وجود دارد؟
بله، در هر لحظه از شبانه روز امکان خرید اینترنتی شارژ سامانه وجود دارد.